ginamit ang pandurog kasabay na tagapagligtas ng ba